Kontakt

Daňový systém v ČR

Daňová reforma

V závěru roku 2007 byl přijat zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který zavedí během let 2008, 2009 a 2010 do českého daňového systému mnoho nových prvků, pravidel a omezení, ale zároveň reforma přináší i zcela nové výhody pro plátce daně v rámci českého daňového systému. Díky tomuto systému zdanění je tak Česká republika z pohledu investorů atraktivnější a přináší nové možnosti, jak soukromým investorům, tak i fyzickým osobám investorům.

Daně z příjmu právnických osob

Daň z příjmu právnických osob je daň s plošnou neprogresivní sazbou, která byla do roku 2007 stanovena ve výši 24%. Některé právnické osoby, především investiční fondy podléhají nižší sazbě daně a to 5%. V letech 2008, 2009 a 2010 postupně dochází ke snížování daňové sazby z 21 procentních bodů na 20 a dále na 19, což je jedna z nejnižších daňových sazeb v rámci celé EU.

V souladu se směrnicemi EU existuje výjimka u zdanění dividend, které jsou vypláceny společnostem splňujícím znaky mateřské společnosti. Dividendy vyplácené soukromým investorům jsou zdaněny 15% daní. Nicméně tyto skutečnosti se řídí smlouvami o zamezení dvojího zdanění, které v určitých případech zdanění upravují. Od roku 2008 se výjimka týkající se podílů uplatňuje v plném rozsahu na podíly přesahující 10%, držené déle než 12 měsíců, kdy podmínka doby držení může být splněna až následně.

Nový prvek, který reforma zavádí je pravidlo kapitálové přiměřenosti (nízké kapitalizace společnosti), které omezuje půjčky od ostatních (třetích) osob na šestinásobek vlastního kapitálu pro rok 2008, na čtyřnásobek od roku 2009 (což se od roku 2010 vztahuje i na půjčky poskytnuté před rokem 2008). Půjčky od tzv. spojených osob mají stanoveny limit na dvojnásobek vlastního kapitálu (což se od roku 2010 vztahuje i na půjčky poskytnuté před rokem 2008). Úroková sazba musí být na průměrné výše (zákon stanoví maximální výši úroku) a musí odpovídat ještě dalším omezením.

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob se v plném rozsahu vztahuje na příjmy daňových rezidentů a na příjmy daňových nerezidentů, plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Daňová sazba byla progresivní a odstupňována od 12% pro skupinu s nejnižšími příjmy až po 32% pro skupinu s nejvyšším příjmem (což platilo do konce roku 2007). Od roku 2008 je sazba daně neprogresivní - jednotná a pro rok 2008 činila 15%, pro rok 2009 pak 12,5%. Ve zdanění fyzických osob se uplatňovalo mnoho výjimek, které zahrnovaly např. kapitálové příjmy z převodu akcií či podílů (u akciových společností musí být akcie drženy alespoň 6 měsíců a u společnosti s ručením omezeným musí být podíl držen alespoň 5 let a také u některých vabraných dalších právních forem podnikání) a u nemovitostí (lze za určitých podmínek výjimky dosáhnout po dvou až pěti letech vlastnictví). Od roku 2008 zavedla reforma rozsáhlejší omezení týkající se kapitálových příjmů fyzických osob a šesti měsíční časový test (minimální doba držby) může být u akciových společností využit jen v případě menšinových investic (nepřekračujících podíl 5% v uplynulých 24 měsících). Ovšem držba akcií získaných do konce roku 2007 se řídí původními zákony.

Zdanění mzdy

Výše uvedené daňové sazby se užijí také u zdanění mzdy, ale existují zde navíc ještě další daním podobné povinnosti (odvody), které musí zaměstnanec / společnost zaplatit či odvést. Zásadní roli ve mzdové a zaměstnanecké politice hrají odvody na sociální a zdravotní pojištění, které nezatěžují pouze zaměstnance, ale také zaměstnavatele, který je povinen hradit navíc 35% k hrubé mzdě daného zaměstnance. Vzhledem k českým zvyklostem, jsou měsíční mzdy většinou uváděny jako tzv. hrubé., což předstatvuje hledisko zaměstnance a nezahrnuje pojištění. Celkové náklady společnosti jsou tedy z toho důvodu o 35% vyšší než to, čím běžně rozumíme hrubou mzdu. V roce 2008 byl daňovou reformou zaveden nový prvek - roční horní mez sociálního a zdravotního pojištění. Pokud zaměstnanec dosáhne hrubé mzdy ve výši Kč 1,034,880,- není už ani zaměstnanec ani zaměstnavatel povinen platit pojištění. Toto může být značně motivující a daňově efektivní pro společnosti a vedení (management), aby používaly systém bonusů, ve kterém jsou velké bonusy zdaněny pouze 15% (za předpokladu, že celková roční hrubá mzda přesáhne stanovenou mez).

Daň z přidané hodnoty

Koncept daně z přidané hodnoty odpovídá pojetí EU. Základní (vyšší) sazba činí 19% a snížená sazba je 9% ( do roku 2007 to bylo 5%). Do budoucna je politickým záměrem tyto dvě sazby dně vzájemně přiblížit. V oblasti bydlení měla Česká republika do konce roku 2007 udělenu výjimku, vztahující se k poskytnutí stavebních prací spojených s výstavbou či opravou, které byly zatíženy sníženou sazbou daně. Po skončení této výjimky je sníženou sazbou daně zatíženo jen tzv. sociální bydlení. Nicméně zákon o dani z přidané hodnoty definuje sociální bydlení dosti velkoryse, a to buď jako byt, jehož celková plocha nepřesáhne 120 m2 anebo rodinný dům s celkovou plochou do 350 m2, což znamená, že většiny bytů a rodinných domů se uplatňuje snížená sazba daně. Do konce roku 2010 jsou opravy, přestavby a rekonstrukce související s bydlením daněny sníženou sazbou daně.

Ostatní daně

Mezi další daně patří daň z nemovitosti, silniční daň, dědická daň, daň darovací, daň z převodu nemovitostí a daň spotřební.

Daň z nemovitostí

Základem daňe ze staveb je výměra zastavěné plochy. Druhy sazeb daně dle hlavních typů staveb:

  • Obytné stavby a pro zemědělskou prvovýrobu - 1 Kč/m2
  • Stavby pro průmyslovou činnost - 5 Kč/m2
  • Stavby pro ostatní podnikatelskou činnost - 10 Kč/m2

Sazba daně za m2 se zvyšuje za každé další nadzemní podlaží.

V případě pozemků se daň z nemovitostí vypočítává buď dle ceny pozemku (převážně zemědělsky využívané půdy) nebo dle výměry pozemku (u nezemědělského využití). Zemědělské pozemky jsou zdaněny daňovou sazbou 0,75 % z hodnotového základu daně, zvláštní sazby se pak užívají, jedná-li se o lesy, jezera a rybníky; zdanění nezemědělských pozemků se pohybuje v rozmezí 1-10 Kč za m2 a toto může narůstat v závislosti na koeficientu, který může být v jednotlivých lokalitách navýšen maximálně na hodnotu 5.

Daň z převodu nemovitostí

Tuto daň platí převodce (prodávající) nemovitosti a je odčitatelná při výpočtu daně z příjmu. Daň je stanovena ve výši 3 % z prodejní ceny ( nebo 3 % z ceny nemovitosti zjištěné na základě posudku a to dle toho, která cena je vyšší).

Darovací a dědická daň

V případě darovací daně je poplatníkem daně ten, kdo je obdarován. Sazba darovací daně se pohybuje mezi 1% - 40% v závislosti na hodnotě daru a vztahu mezi dárcem a obdarovaným. Daň dědická odpovídá polovině hodnoty sazby daně darovací. Od daně jsou osvobozeni příbuzní zůstavitele (rodiče - děti - sourozenci, manželé, manželky apod.)

Silniční daň

Silniční daň hradí obvykle provozovatel vozidla, které je registrováno v České republice; u osobních vozidel se daňová sazba pohybuje od Kč 1.2000,- do Kč 4200,- a v případě ostatních vozidel je sazba určena v rozmezí od Kč 1.800,- do Kč 50.4000,-.

Náš tým Vám rád poskytne vysoce kvalifikované poradenství týkající se všech příslušných daní a poplatků.